Vokabel 3.6

Vokabel 3.6

PEK's Productions – Freeware – Android Windows
Vokabel is a free vocabulary-training program. Just write the words you want to learn and let the program test you. Almost all languages are supported, also languages that use non-Latin characters like Japanese and Russian. The program has intelligent functions that help you focus on words you don't know so well. There are many different test you can do (why not play a game against a friend and learn something in the same time?). All this to make the usual bore homework more fun and efficient. Enjoy :-).

Tổng quan

Vokabel là một Freeware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi PEK's Productions.

Phiên bản mới nhất của Vokabel là 3.6, phát hành vào ngày 20/08/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 28/08/2007.

Vokabel đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/Windows.

Vokabel Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Vokabel!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản